Styl życia studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2005 i 2020
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Szymon Klocek   

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:112-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Styl życia jest szerokim pojęciem i ma duży wpływ na zdrowie. Zmienia się na przestrzeni czasu pod wpływem doniesień naukowych, trendów społecznych i indywidualnych uwarunkowań. Celem pracy było międzypokoleniowe porównanie stylu życia studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM).

Materiał i metody:
Badanie przekrojowe przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza. W badaniu uczestniczyły dwie grupy liczące po 221 osób, studenci kierunków medycznych w latach 2003–2005 i w roku 2020. Do oceny stylu życia użyto rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, a zmienne zaklasyfikowano jako ,,zdrowy nawyk” lub ,,niezdrowy nawyk”.

Wyniki:
Studenci w roku 2020 wykazywali ,,zdrowsze” zachowania w porównaniu ze studentami z lat 2003–2005, jeśli chodzi o regularność spożywania posiłków (p = 0,02), rzadsze spożycie posiłków z dużą zawartością soli kuchennej (p = 0,03), częstsze spożycie warzyw i owoców (p < 0,01) oraz dłuższy sen (p < 0,01); zwiększyły się natomiast używanie kofeiny (p = 0,02), częstość spożywania napojów alkoholowych (p = 0,04) oraz liczba osób odczuwających stres (p < 0,01), który dla większości był destabilizujący (p < 0,01).

Wnioski:
Styl życia studentów kierunków medycznych na przestrzeni 15 lat poprawił się w zakresie nawyków żywieniowych. Zmiany niekorzystne dotyczą spożycia alkoholu i odczuwania stresu.

 
REFERENCJE (22)
1.
Romanowska-Tołłoczko A. Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health 2011; 46(1): 89–93.
 
2.
Woźniak M., Brukwicka I., Kopański Z., Kollár R., Kollárová M., Bajger B. Związki stylu życia ze zdrowiem. J. Clin. Healthcare 2015: 4: 4–9.
 
3.
Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians: a working document. Government of Canada. Ottawa 1974. Dostępny w internecie: http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-... [dostęp: 07.10.2022].
 
4.
Woynarowska B. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. [W:] Edukacja zdrowotna. Red. B. Woynarowska. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 44–74.
 
5.
World Health Organization. Healthy living: what is a healthy lifestyle? WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 1999.
 
6.
Ponczek D., Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(2): 260–268.
 
7.
Barbaresko J., Rienks J., Nöthlings U. Lifestyle indices and cardiovascular disease risk: a meta-analysis. Am. J. Prev. Med. 2018; 55(4): 555–564, doi: 10.1016/j.amepre.2018.04.046.
 
8.
Kowalska M., Zejda J.E., Krzych Ł. Biologiczna zmienność ciśnienia tętniczego krwi u młodych osób dorosłych. Med. Biol. Sci. 2006; 20(1): 63–69.
 
9.
Nishida C., Uauy R., Kumanyika S., Shetty P. The Joint WHO/FAO Expert Consultation on diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: process, product and policy implications. Public Health Nutr. 2004; 7(1A): 245–250, doi: 10.1079/phn2003592.
 
10.
Daszkiewicz M. Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form przekazów komunikacyjnych. [W:] Zdrowie i style życia: wyzwania ekonomiczne i społeczne. Red. W. Nowak, K. Szalonka. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, E-monografie, nr 153. Wrocław 2019, s. 269–298, doi: 10.34616/23.19.124.
 
11.
Pataj M. Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie – analiza wybranych przykładów. Zeszyty Prasoznawcze 2015; 58(2): 449–462, doi: 10.4467/2299-6362PZ.15.032.4142.
 
12.
Białek-Dratwa A., Kukielczak A., Czech N., Gętek M. Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(2): 414–419.
 
13.
Borowiec A.A., Aranowska A.E. Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania. Pomeranian J. Life Sci. 2018; 64(2): 93–98.
 
14.
Zaiats Z., Zamojska A. Wpływ mediów społecznościowych na bezpieczeństwo zdrowotne na przykładzie Facebooka, Instagrama oraz Youtube. International Relations, Public Communications and Regional Studies 2020; 1(7): 122–131, doi: 10.29038/2524-2679-2020-01-122-131.
 
15.
Kawiak-Jawor E., Kaczoruk M., Kaczor-Szkodny P. Media społecznościowe a zdrowie: trendy w postrzeganiu zdrowego stylu życia. [W:] Doświadczanie społeczeństwa – muzyka, obraz, media. Red. A. Kampka. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa 2019, s. 189–200.
 
16.
Pochwała M. Prozdrowotny styl życia polskich studentów. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2019; 27: 49–59, doi: 10.19195/1733-5779.27.3.
 
17.
Brodziak-Dopierała B., Fischer A., Ahnert B., Bem J. Spożycie alkoholu wśród studentów śląskich uczelni. Med. Srod. 2020; 23(1–4): 26–32, doi: 10.26444/ms/140064.
 
18.
Kivimäki M., Kawachi I. Work stress as a risk factor for cardiovascular disease. Curr. Cardiol. Rep. 2015; 17(9): 630, doi:10.1007/s11886-015-0630-8.
 
19.
Grzywacz R. Problematyka stresu w środowisku studenckim na pod-stawie badań. Med. Rodz. 2012; 2: 36–43.
 
20.
Khan M.J., Altaf S., Kausar H. Effect of perceived academic stress on students’ performance. FWU J. Soc. Sci. 2013; 7(2): 146–151.
 
21.
Almojali A.I., Almalki S.A., Alothman A.S., Masuadi E.M., Alaqeel M.K. The prevalence and association of stress with sleep quality among medical students. J. Epidemiol. Glob. Health 2017; 7(3): 169–174, doi: 10.1016/j.jegh.2017.04.005.
 
22.
Bergmann C., Muth T., Loerbroks A. Medical students’ perceptions of stress due to academic studies and its interrelationships with other domains of life: a qualitative study. Med. Educ. Online 2019; 24(1): 1603526, doi: 10.1080/10872981.2019.1603526.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top