Zaburzenia gospodarki elektrolitowej u chorych z zespołem metabolicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:36-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Jednym z problemów patofi zjologii zespołu metabolicznego dyskutowanym w aktualnym piśmiennictwie jest rola niedoboru magnezu. Przedmiotem zainteresowania są również inne zaburzenia elektrolitowe w tym zespole. Celem prezentowanego badania była analiza zaburzeń elektrolitowych u chorych z zespołem metabolicznym hospitalizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych.

Materiał i metody:
Analizie poddano 36 (29 kobiet i 9 mężczyzn) pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala w Blachowni i Pajęcznie spełniających kryteria zespołu metabolicznego oraz 29 (10 kobiet i 19 mężczyzn) zdrowych ochotników (grupa kontrolna). Zespół metaboliczny rozpoznawano na podstawie kryteriów International Diabetes Federation (IDF) z 2005 roku.

Wyniki:
W odróżnieniu od sodu i potasu, stężenie magnezu w surowicy u chorych z zespołem metabolicznym było mniejsze niż u osób zdrowych. Ponadto stężenie magnezu w surowicy wykazywało ujemną korelację z obwodem talii oraz BMI badanych chorych. U osób obciążonych zespołem metabolicznym wykazano dodatnie korelacje pomiędzy stężeniami sodu oraz ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym, jak również między stężeniem potasu i triacylogliceroli. Powyższych korelacji nie stwierdzono w grupie kontrolnej.

Wnioski:
1. Stężenie magnezu w surowicy chorych z zespołem metabolicznym jest znamiennie mniejsze niż u osób zdrowych. 2. Istniejąca korelacja między stężeniem magnezu w surowicy i obwodem w talii oraz współczynnikiem BMI u osób z zespołem metabolicznym wskazuje na możliwy wpływ tkanki tłuszczowej brzusznej na gospodarkę magnezową. 3. Dodatnia korelacja pomiędzy stężeniem sodu i ciśnieniem skurczowym oraz rozkurczowym wskazuje na prawdopodobną rolę tego jonu w patogenezie nadciśnienia tętniczego u osób z zespołem metabolicznym.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (10)
1.
Corica F., Corsonello A., Ientile R. i wsp. “Serum Ionized Magnesium Levels in Relation to Metabolic Syndrome in Type 2’’,Diabetic Patients. J. Am. Coll. Nutr. 2006 Jun;25(3):210-5.
 
2.
Hordyjewska A., Pasternak K. Magnesium role in cardiovascular diseases’’. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska [Med]. 2004;59(2):108-13.
 
3.
Lima Mde L., Cruz T., Rodrigues L.E. i wsp. Serum and intracellular magnesium defi ciency in patients with metabolic syndrome-- evidences for its relation to insulin resistance. Diabetes Res. Clin. Pract. 2009 Feb;83(2):257-62.
 
4.
V. Topalov, D. Kovacević, A. Topalov, D. Kovacević Magnesium in cardiology Medicinski pregled. 53(5-6):319-24.
 
5.
Strazzullo P., Barbato A., Galletti F. i wsp. Abnormalities of renal sodium handling in the metabolic syndrome. Results of the Olivetti Heart Study. J Hypertens. 2006 Aug;24(8):1633-9.
 
6.
Hoff mann I.S., Cubeddu L.X. Salt and the metabolic syndrome. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2009 Feb;19(2):123-8.
 
7.
Guerrero-Romero F., Rodriguez-Moran M., Low serum magnesium levels and metabolic syndrome. Diabetes. Res. Rev. 2006 Nov-Dec; 22(6):47 1-6.
 
8.
Bruno Sontia and Rhian M. Touyz Role of magnesium in hypertension Archives of Biochemistry and Biophysics Volume 458, Issue 1, 1 February 2007, 33-39.
 
9.
Michon P. Level of total and ionized magnesium fraction based on biochemical analysis of blood and hair and eff ect of supplemented magnesium (Slow Mag B6) on selected parameters in hypertension of patients treated with various groups of drugs. Ann. Acad. Med. Stetin. 2002;48:85- 97.
 
10.
Głowania A. Przyczyny i konsekwencje niedoboru magnezu u osób chorych na cukrzycę. Medycyna Metaboliczna 2000, tom IV, Nr 4: 48-54.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top