Ocena roboczych stanowisk pracy gimnazjalistów
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Rudzińska   

Śląski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Fizjoterapii ul. Medyków 12 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:29-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ergonomia, jako nauka o pracy człowieka, zakłada stworzenie mu optymalnych warunków do pracy, a w przypadku ucznia – nauki. Niestety, polska rzeczywistość często wygląda inaczej. W wielu przypadkach uczeń natrafi a na specyficzne warunki, do których to on musi się w jakimś stopniu dostosować. Celem pracy było określenie jakości roboczych stanowisk pracy gimnazjalistów w szkole oraz w domu.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono wśród 240 uczniów trzech gimnazjów, gdzie zdecydowaną większość stanowiły osoby praworęczne. Oceniając stanowiska robocze w szkołach, sprawdzono wyposażenie 8 losowo wybranych sal dydaktycznych, biorąc pod uwagę wielkość powierzchni przypadającej na 1 ucznia, sposób zestawienia stołów i krzeseł ze sobą, dopasowanie ich rozmiaru do wysokości ciała osób z nich korzystających, kierując się Polską Normą. Analogicznej ocenie podlegały miejsca służące młodzieży do nauki w domu, włączając w to sposób aranżacji stanowiska komputerowego. Zarówno w szkole, jak i w domu dodatkowej ocenie poddano oświetlenie dzienne

Wyniki:
Uzyskane wyniki są dalekie od zadowalających. Stwierdzono bowiem, iż zaledwie 9,2% badanych uczniów w obu miejscach (w szkole i w domu) ma prawidłowo dobrane meble do nauki. Sytuacja ta uległa pogorszeniu po wzięciu pod uwagę oświetlenia – zmniejszając odsetek prawidłowo skonstruowanych stanowisk roboczych do 5,8%.

Wnioski:
Autorzy sugerują, iż czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na niedostosowanie mebli do wzrostu uczniów jest brak odpowiedniej wiedzy (bądź zainteresowania) na temat ergonomii pracy uczniów–zarówno wśród osób dorosłych (nauczycieli i rodziców), jak i samych uczniów. Wskazane zatem jest podjęcie stosownych działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (13)
1.
Raport Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczący dostosowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu uczniów na terenie województwa śląskiego w latach 2006-2008, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Katowice 2009.
 
2.
Prędkiewicz-Abacjew E., Zeyland- Malawka E. Kreowanie prawidłowej postawy ciała. Miejsce procesu wychowania fizycznego i szkoły. Wady postawy ciała 2009, 107-114.
 
3.
Gajewska M. Meble szkolne. Aktualny stan i wymagania. Problemy Higieny 2000; 66: 15-22.
 
4.
Kąkołowicz-Laskowska B., Kwiatkowska B., Piekarska J. Meble szkolne a wady postawy uczniów. Zdrowie Publiczne 2002; 112: 356-358.
 
5.
Konarska M. (red.) Ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
 
6.
Polska Norma PN-EN 1729-1, 2/2007 Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.
 
7.
Polska Norma PN-89/F-06018/02: Meble mieszkaniowe dla dzieci. Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym. Podstawowe wymiary funkcjonalne.
 
8.
Polska Norma PN-ISO 5970/Ap1: Meble. Krzesła i stoły szkolne. Wymiary funkcjonalne.
 
9.
Nowotny J. (red.). Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.
 
10.
Nowotny-Czupryna O. Profi laktyczne aspekty diagnostyki i terapii wad postawy ciała. Wady postawy ciała red. J. Nowotny, WSA, PAN, Bielsko-Biała, 2009, 91-106.
 
11.
Turlej Z. Oświetlenie pomieszczeń do nauki. Problemy Higieny 2000; 66: 28-32.
 
12.
Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Ocena roboczych stanowisk pracy uczniów szkół podstawowych. Ann.Acad. Med.Siles. 2007, 61, 6-12.
 
13.
Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Występowanie niektórych czynników sprzyjających powstawaniu wad postawy wśród dzieci z młodszych klas szkolnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2008, 1, 69-83.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top