Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego Część I. Palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Szczepańska   

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18 tel. służbowy: 32 397 65 22
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:35-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Młodzież jest grupą szczególnie narażoną na zagrożenia i pokusy płynące z otaczającego świata. Brak perspektyw i warunków do zużytkowania czasu pozaszkolnego skutkować może szerzeniem się wielu negatywnych zachowań, jak nikotynizm czy alkoholizm. Celem badania była analiza wybranych zachowań zdrowotnych gimnazjalistów, identyfi kacja różnic w występowaniu tych zachowań między młodzieżą zamieszkałą na wsi i w mieście oraz ocena zależności między czynnikami socjologicznymi a występowaniem analizowanych zachowań.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowiło 167 uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych w Tarnowskich Górach i w Boronowie. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz wywiadu. I część zawierała pytania dotyczące statusu społeczno-ekonomicznego ankietowanych, kolejne części dotyczyły występowania wśród młodzieży wybranych zachowań, tj. palenia papierosów, spożywania alkoholu.

Wyniki:
Problem palenia papierosów dotyczy 30% ankietowanej młodzieży. Spośród osób zamieszkałych w mieście obecnie pali papierosy 31% osób, w tym więcej chłopców niż dziewcząt, z kolei wśród mieszkających na wsi 10% badanych, z czego więcej dziewcząt niż chłopców. Do spożywania alkoholu przyznało się 30% ankietowanej młodzieży. Alkohol spożywa więcej osób zamieszkałych w mieście (28%), niż zamieszkałych na wsi (14%). Spośród osób, które mieszkają w mieście, alkohol spożywa więcej chłopców, natomiast wśród mieszkańców wsi porównywalny był odsetek chłopców i dziewcząt.

Wnioski:
Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu jest zjawiskiem powszechnym w środowisku badanej młodzieży gimnazjalnej, przy czym stwierdzono różnice w częstości występowania tych zachowań między uczniami zamieszkałymi na wsi i w mieście. Czynnikiem determinującym występowanie omawianych zachowań jest struktura rodziny

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (17)
1.
Harwas-Napierała B., Trempała J. Psy chologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. PWN, Warszawa 2004: 60-65.
 
2.
Currie C, Gabhainn S., Godeau E. et al. Inequalities in young people’s health: HBSC international report from the 2005/2006 Survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2008 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5).
 
3.
Hublet A., De Bacquer D., Raili V et al. Smoking trends among adolescents from 1990 to 2002 in ten European countries and Canada. BMC Public Health, 2006; 6: 280.
 
4.
Wojnarowska B., Mazur J. Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002.
 
5.
Ostaszewski K. Trendy w paleniu papierosów przez 15-letnią młodzież. Badania mokotowskie 1984-2000. Med. Wieku Rozw. 2003; 1(7): 105-120.
 
7.
ESPAD Report 2007, http://www.espad. org.
 
8.
Bonomo Y., Proimos J. Substance misuse: alcohol, tobacco, inhalants, and other drugs. BMJ. 2005; 330: 777-780.
 
10.
Bobrowski K. Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków – badania mokotowskie. Alkoholizm i Narkomania 2006; 19(3): 225-242.
 
11.
Youth Tabaco Survelliance-United States 2000, MMWR CDC Surveill Summ. 2001; 50:1-84.
 
12.
Zagórny S. Zachowania zdrowotne uczącej się młodzieży wiejskiej. Ann UMCS Sect D 2005, Vol.15, Suppl.16: 364- 368.
 
14.
Okulicz-Kozaryn K., Borucka A. Zmia ny w piciu alkoholu przez warszawskich nastolatków w latach 1984-2004. Alkoho lizm i Narkomania 2006; 19(3): 243-258.
 
15.
HBSC Report 2002, http://www.hbsc.org.
 
16.
Why do adolescents drink. What are the risks and how can underage drinking be prevented?, Alcohol Alert, 2006, No 67 http:// www.niaaa.nih.gov.
 
17.
Palmer D, O`Reilly G. Young people alkohol and drugs, http://www.euro.who.int.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top