Polimorfizm rs9930506 genu FTO a zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie u osób zgłaszających się do poradni ogólnej podstawowej opieki zdrowotnej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Władysław Grzeszczak   

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 370 44 14
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:60-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej pracy była ocena potencjalnego związku między polimorfizmem rs9930506 genu FTO a występowaniem nadwagi i otyłości w populacji osób zgłaszających się do poradni ogólnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Materiał i metody:
Badaniem objęto 464 kolejnych pacjentów z rejonu Polski Południowej, którzy zgłaszali się do poradni ogólnej POZ. Badanych podzielono na 3 grupy, zależnie od występowania nadwagi, otyłości lub ich braku (grupa kontrolna, grupa z otyłością, grupa z nadwagą). Genotypowanie polimorfizmu FTO rs 9930506 prowadzono z wykorzystaniem znakowanych fluorescencyjnie sond, używając gotowych zestawów do oznaczania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu – TaqMan Pre-designed SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems).

Wyniki:
Wśród kolejno zgłaszających się osób do poradni ogólnej POZ częstość występowania nadwagi i otyłości wynosiła 72,3% (nadwaga – 23,9%, otyłość brzuszna – 48,4%). W surowicy osób z nadwagą i otyłych stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenia glukozy w stosunku do osób z grupy kontrolnej (p < 0,001). Poziomy insuliny w surowicy były u osób otyłych znamiennie wyższe niż u osób z nadwagą (p < 0,05) i zdrowych (p < 0,001), zaś u osób z nadwagą znamiennie wyższe niż u osób bez nadwagi (p < 0,01). Cukrzycę stwierdzono u blisko 13% osób otyłych, a tylko u 2,13% osób bez nadwagi i otyłości. U osób z nadwagą i otyłością stwierdzono istotnie wyższe wartości ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i triglicerydów oraz obniżone eGFR. Nasze badania nie wykazały znamiennej zależności między badanym polimorfizmem a częstością występowania nadwagi lub otyłości brzusznej. Nie stwierdzono również znamiennej zależności między rs9930506 a obwodem pasa czy BMI. W badaniu wykazano natomiast znamienną statystycznie zależność między zawartością tkanki tłuszczowej w ustroju a badanym polimorfizmem rs9930506 genu FTO.

Wnioski:
1. Nadwaga i otyłość są związane z wieloma metabolicznymi zaburzeniami dotyczącymi zarówno gospodarki węglowodanowej, jak i lipidowej. 2. Polimorfizm rs9930506 nie wykazał znamiennej zależności z występowa-niem nadwagi i otyłości. 3. Polimorfizm rs9930506 wykazuje istotną statystycznie zależność z zawartością trzewnej tkanki tłuszczowej w organizmie.

 
REFERENCJE (17)
1.
Branca F., Nikogosian H., LobsteinT. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2007.
 
2.
Man-Ka Marcella Cheung, Giles S.H. Yeo Why do a billion of us weigh 3 kg more? Lausanne 2011.
 
3.
Farooqi S., O’Rahilly S. Genetics of obesity in humans. Endocr. Rev. 2006; 27: 710–718.
 
4.
Comuzzie A., Allison D. The search for human obesity genes. Science 1998; 280: 1374–1377.
 
5.
Peters T., Ausmeier K., Rüther U. Cloning of Fatso (FTO), a novel gene deleted by the Fused toes (Ft) mouse mutation. Mamm. Genome 1999; 10: 983–986.
 
6.
Frayling T., Timpson N., Weedon M. i wsp. A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity. Science 2007; 316: 889–894.
 
7.
Liu C., Mou M., Pan C. The FTO Gene rs9939609 Polymorphism Predicts Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2013; 8(8): e71901.
 
8.
Kolackov K., Łaczmański Ł., Bednarek-Tupikowska G. Wpływ polmor-fizmu genu FTO na ryzyko otyłości. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2010; 6(2): 101–107.
 
9.
Fredriksson R., Hagglund M., Olszewski P.K. et al. The obesity gene, FTO, is of ancient origin, up-regulated during food deprivation and expressed in neurons of feeding-related nuclei of the brain. Endocrinology 2008; 149: 2062–2071, 246–250.
 
10.
Gerken T., Girard CA., Tung YC. The obesity-associated FTO gene encodes a 2-oxoglutarate-dependent nucleic acid demethylase. Science 2007; 318: 1469–1472.
 
11.
Choquet H., David Meyre D. Genetics of Obesity: What have we learned? Curr. Genomics. 2011; 12(3): 169–179.
 
12.
Cecil J., Tavendale R., Watt P. i wsp. An obesity-associated FTO gene variant and increased energy intake in children. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 2558–2566.
 
13.
Wardle J., Carnell S., Haworth C. i wsp. Obesity associated genetic variation in FTO is associated with diminished satiety. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008; 93: 3640–3643.
 
14.
Müller D., Hinney A., Scherag A. i wsp. Fat mass and obesity associated gene (FTO): no significant association of variant rs9939609 with weight loss in a lifestyle intervention and lipid metabolism markers in German obese children and adolescents. BMC Med. Gen. 2008; 9: 85–90.
 
15.
Scuteri A., Sanna S., Chen W. i wsp. Genome-Wide Association scan shows genetic variants in the FTO gene are associated with obesity-related traits. PLoS Genet 2007; 3: 1200–1210.
 
16.
Sentinelli F., Incani M., Coccia F. I wsp. Association of FTO polymorphisms with early age of obesity in obese Italian subjects. Exp Diabetes Res. 2012: 872176.
 
17.
Li H., Wu Y., Loos R.J. I wsp. Variants in the fat mass- and obesity-associated (FTO) gene are not associated with obesity in a Chinese Han population. Diabetes 2008; 57(1): 264–268.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top