Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego Część II. Używanie substancji psychoaktywnych i spędzanie wolnego czasu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Szczepańska   

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18 tel. służbowy: 032 397 65 22
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:48-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Stosowanie używek oraz bierny sposób spędzania czasu wolnego to najczęściej spotykane zachowania antyzdrowotne nie tylko w środowisku młodzieży. Celem badania była analiza wybranych zachowań zdrowotnych gimnazjalistów, identyfi kacja różnic w występowaniu tych zachowań między młodzieżą zamieszkałą na wsi i w mieście oraz odpowiedź na pytanie, które z czynników socjologicznych determinują występowanie analizowanych zachowań.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowiło 167 uczniów w wieku 13–14 lat, uczęszczających do szkół gimnazjalnych w Tarnowskich Górach i w Boronowie. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz wywiadu. I część zawierała pytania dotyczące statusu społeczno-ekonomicznego ankietowanych, kolejne części dotyczyły występowania wśród młodzieży wybranych zachowań, tj. zażywania narkotyków oraz sposobu spędzania wolnego czasu.

Wyniki:
W badanej grupie gimnazjalistów do zażywania narkotyków przyznało się 10% ankietowanych. Narkotyki zażywa porównywalny odsetek dziewcząt i chłopców zamieszkałych na wsi, natomiast w mieście narkotyki zażywa więcej chłopców niż dziewcząt. Spotkania ze znajomymi oraz oglądanie telewizji są najczęściej wymienianą formą spędzania wolnego czasu wśród uczniów zamieszkałych w mieście. Z kolei największy odsetek z grupy zamieszkałych na wsi uczniów spędza czas wolny przed komputerem oraz spotyka się ze znajomymi.

Wnioski:
Stwierdzono, że wśród ankietowanych uczniów znalazła się grupa używająca substancji psychoaktywnych. Spędzanie czasu wolnego w sposób bierny jest zjawiskiem powszechnym w środowisku badanej młodzieży, przy czym zaobserwowano różnice w występowaniu analizowanych zachowań między uczniami ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Czynnikami determinującymi występowanie omawianych zachowań są struktura rodziny oraz poziom wykształcenia ojca.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (16)
1.
Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowotnych - dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004: 14-16.
 
2.
Rudawska I. Zachowania prozdrowotne jako przedmiot działań marketingowych. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2006; 1: 79-83.
 
4.
Bobrowski K. Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków – badania mokotowskie. Alkoholizm i Narkomania 2006; 19(3): 225-242.
 
6.
ESPAD Report 2007, http://www.espad.org.
 
7.
Bonomo Y., Proimos J. Substance misuse: alcohol, tobacco, inhalants, and other drugs. BMJ. 2005; 330: 777-780.
 
8.
HBSC Raport 2006, www.imid.med.pl.
 
9.
Narożna D. Młodzież wobec zagrożenia narkomanią. Lider - Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fi zyczna. 2007; 5: 9-11.
 
11.
Wojnarowska B., Mazur J. Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002.
 
13.
Brener ND., Kann L., Garcia D et al. Youth Risk Behavior Surveillance -Selected Steps Communities 2005, MMWR Surweillance Sumaries, 2007; 56: 1-16.
 
14.
Koziej S., Krawczyk S. Komputer i Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej. Edukacja Medialna. 2002; 4: 35-37.
 
15.
Wojnarowska B., Mazur J., Kołoło H., Małkowska A. Zdrowie, zachowania zdrowotne i środowisko społeczne młodzieży w krajach Unii Europejskiej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005.
 
16.
Currie C., Gabhainn S., Godeau E. et al. Inequalities in young people’s health: HBSC international report from the 2005/2006 Survey. Copenhagen, WHO Regional Offi ce for Europe, 2008 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5).
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top