Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u młodych ratowników medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Physiotherapy Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
2
Department of Kinesiology Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
3
Department of Adapted Physical Activity and Sport Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
4
Department of Gerontology and Geriatric Nursing, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
5
Department of Rehabilitation, School of Health Sciences in Katowice Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Monika Brzęk   

Department of Kinesiology Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, ul. Medyków 12, 40-754 Katowice, tel. + 48 32 208 87 21
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:291-297
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u ratowników medycznych jest związane m.in. z obciążeniem pracą zawodową, jej rodzajem, czasem trwania i monotypią ruchową. Stres dodatkowo może potęgować te dolegliwości poprzez wzmożenie napięcia tkanek miękkich. Nierzadko przeciążenia powstają ze strony sił ścinających statycznego przyjmowania wymuszonych pozycji, a także dynamicznych obciążeń podczas przenoszenia chorych i poszkodowanych osób.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena wpływu pracy zawodowej na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u ratowników medycznych.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 89 mężczyzn w wieku od 20 do 45 lat (x = 29,30 ± 4,56) czynnie wykonujących zawód ratownika medycznego. Badanych podzielono na dwie grupy w zależności od stażu pracy – grupę pracujących do 5 lat oraz powyżej. Do badań użyto autorskiego kwestionariusza ankiety oraz skali VAS.

Wyniki:
Ratownicy z mniejszym stażem pracy częściej wskazywali na dolegliwości bólowe, a ich intensywność była wprost proporcjonalna do stażu pracy. W obu grupach wiek nie miał wpływu na występowanie tych dolegliwości (p > 0,05). Ból kręgosłupa rzutował na codzienną pracę, efektywność wykonywanych czynności oraz nastrój badanych.

Wnioski:
Występowanie i nasilenie dolegliwości bólowych kręgosłupa u ratowników medycznych narasta w pierwszych kilku latach ich pracy zawodowej. Ból kręgosłupa ma wpływ na wykonywane przez nich czynności życia codziennego.

 
REFERENCJE (25)
1.
Burdelak W., Bukowska A., Krysicka J., Pepłońska B. Night work and health status. Med. Pr. 2012; 63(5): 517–529.
 
2.
Chaitow L., Fritz S. Masaż leczniczy bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa. Elsevier, Wrocław 2010.
 
3.
Bugajska J., Jędryka-Góral A., Gasik R., Żołnierczyk-Zreda D. Nabyte zespoły dysfunkcji układu mięśniowo- szkieletowego u pracowników w świetle badań epidemiologicznych. Med. Pr. 2011; 62(2): 153–161.
 
4.
Zarządzenie nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, Polska. Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska. http://www.nfz.gov.pl [Dostęp: 20.02.2016].
 
5.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, Polska. Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska. http://www.nfz.gov.pl [Dostęp: 20.02.2016].
 
6.
Biologiczne skutki pracy zmianowej, Nauka o pracy: bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Polska. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Polska. http://www.ciop.pl [Dostęp: 20.02.2016].
 
7.
Sowa M., Winnicki A., Tarkowski M., Saletnik Ł. Segregacja medyczna poszkodowanych w obliczu zdarzeń masowych i katastrof. Formerly Journal of Health Sciences. 2015; 5(15): 43–50.
 
8.
Strong J., Unruh A. M., Wright A., Baxter A. Ból. Podręcznik dla terapeutów. DP Publishing, Warszawa 2008.
 
9.
Mockałło Z. Stres przewlekły w zawodzie strażaka – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy 2009; (09): 20–23.
 
10.
Żołnierczyk-Zreda D. Stres w pracy – gdzie obecnie jesteśmy? Bezpieczeństwo Pracy 2010; (10): 6–7.
 
11.
Przychodzka E., Lorencowicz R., Grądek E., Turowski K., Jasik J. Problem bólu kręgosłupa u czynnych zawodowo pielęgniarek. Zdrowie i Dobrostan 2014; (2): 135–147.
 
12.
Bilski B., Sykutera L. Uwarunkowania obciążeń układu ruchu i ich konsekwencje zdrowotne wśród pielęgniarek czterech poznańskich szpitali. Med. Pr. 2004; 55(5): 411–416.
 
13.
Nowotny-Czupryna O., Naworska B., Brzęk A., Nowotny J., Famuła A., Kmita B., Bąk K. Professional experience and ergonomic aspects of midwives' work. Int. J. Occup. Med. Environ. Health. 2012; 25(3): 265–274.
 
14.
Ćwirlej A., Domka-Jopek E., Walicka-Cupryś K., Wilmowska-Pietruszyńska A. Problem rehabilitacji pacjentów z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007; 4: 355–359.
 
15.
Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B. Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Problemy pielęgniarstwa 2011; 19(1): 47–54.
 
16.
Topolska M., Sapuła R., Topolski A, Marczewski K. Analiza niepełnosprawności kobiet z przewlekłymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska 2011; 4(4): 357–366.
 
17.
Emerytury i renty w 2011 r., Warszawa 2012. Główny Urząd Statystyczny, Polska. http://stat.gov.pl/ [Dostęp: 20.02.2016].
 
18.
Emerytury i renty w 2012 r., Warszawa 2013. Główny Urząd Statystyczny, Polska. http://stat.gov.pl/ [Dostęp: 20.02.2016].
 
19.
Emerytury i renty w 2013 r., Warszawa 2014. Główny Urząd Statystyczny, Polska. http://stat.gov.pl/ [Dostęp: 20.02.2016].
 
20.
Szczygieł E., Krzanik B., Golec J., Szot P. Rola czynników psychologicznych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego. Fizjoterapia Polska 2009; 4(4): 312–320.
 
21.
Moffett Klaber A.J., Jackson A.D., Richmond S., Hahn S., Coulton S., Farrin A., Manca A., Torgerson D.J. Randomised trial of a brief physio- therapy intervention compared with usual physiotherapy for neck pain patients: outcomes and patients’ preference. BMJ 2006; 330(7482): 75.
 
22.
Lenart-Domka E., Bejer A., Probachta M. Zaburzenia depresyjne u pacjentów rehabilitowanych z powodu przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa w odcinku L-S. Young Sport Science Of Ukraine 2010; (3): 100–106.
 
23.
Andersson H., Ejlertsson G., Leden I., Rosenberg C. Chronic pain in a geographically defined general population: studies of differences in age, gender, social class, and pain localization. Clin. J. Pain. 1993; 9(3): 174–182.
 
24.
Von Korff M., Crane P., Lane M., Miglioretti D.L., Simon G., Saunders K., Stang P., Brandenburg N., Kessler R. Chronic spinal pain and physical-mental comorbidity in the United States: results from the national comorbidity survey replication. Pain. 2005; 113(3): 331–339.
 
25.
Depa A., Drużbicki D. Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakterystyki pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008; 1: 34–41.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top